ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن  …

ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن …

۱۵۷/۰

۱۵۷/۰

۱۵۷/۰

۱۵۷/۰

۱۵۷/۰

۱۵۷/۰

۱۵۷/۰

HTS

۴-۲-۱-گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس داده‌های SSR
به منظورگروهبندی ارقام براساس دادههای SSR، با استفاده از نرم‌افزارNTSYS V.PC 2/02 ، ابتدا ضریب تشابه دایس، جاکارد و تطابق ساده برای ارقام مورد مطالعه محاسبه گردید، بعد از آن با مقایسه ضریب تشابه هر سه ماتریس و ضریب کوفنتیک مربوطه، ضریب تشابه جاکارد به عنوان مناسبترین ضریب (۸۵/۰) برای ترسیم دندروگرام انتخاب گردید. براساس ماتریس تشابه حاصله، روشهای مختلف خوشهبندی مورد مقایسه قرار گرفت که با توجه به ضریب همبستگی کوفنتیک بین ماتریسهای تشابه و ماتریس خروجی دندروگرام، خوشه‌بندی براساس روش UPGMA مناسبترین گروه بندی را ایجاد نمود. بر اساس دندروگرام حاصل از دادههای آغازگر SSR، ۱۰ رقم سورگوم در ۴ گروه متفاوت قرار گرفتند (شکل۴-۲). نتایج حاصل نشان داد که تنها ژنوتیپSor1003 در خوشه اول قرار گرفت. در گروه دوم ژنوتیپ‌های Sor834، Sor1011، Sor1009، Sor1006، Sor857، MTS، LTS قرار گرفتند. که ژنوتیپ‌های Sor1011، Sor1009، Sor1006، SOR834 و SOR857 ارسالی از آلمان و ۲ ژنوتیپ MTS و HTS از ایران بودند که به نظر میرسد این رقمها از نظر ژنتیکی بیشترین شباهت را به هم دارند. از آنجایی که ژنوتیپ‌های موجود در هر یک از خوشه‌ها دارای قرابت ژنتیکی بیشتری نسبت به ژنوتیپ‌های موجود در خوشه‌های دیگر هستند، بنابراین می‌توان برای ایجاد تنوع هر چه بیشتر و انجام تلاقی‌های هدفمند از گروه‌‌‌بندی بر اساس داده‌های مولکولی استفاده نمود، چون در این گرو بندی اثر محیط حذف گردیده و می‌توان دسته‌بندی دقیقتری از ژنوتیپ‌ها به دست آورد. قرار گرفتن ژنوتیپ‌های مربوط به شرایط اکولوژیکی مختلف و کشورهای متفاوت در یک خوشه احتمالاً در اثر وجود مبنای ژنتیکی یکسان در آنها بوده است که توسط محققین جمع‌آوری کننده ژرم‌پلاسم به مناطق مختلف جهان منتقل شده‌اند. در گروه سوم ژنوتیپ Sor808 به تنهایی در یک خوشه قرار گرفت. در گروه چهارم ژنوتیپ HTS از ایران نیز در گروه مجزا قرار گرفته است. نکته قابل توجه این است که این ژنوتیپ‌ها که به تنهایی در گروه مجزا قرار گرفتند تشابه کمی با بقیه ژنوتیپ‌ها دارند. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که ارتباط خاصی بین گروه‌بندی بر اساس نشانگر SSR با پراکندگی جغرافیایی رقم‌ها وجود ندارد و این ممکن است دلیل بر تنوع ژنتیکی زیاد بین رقم‌های سورگوم در هر منطقه باشد. با توجه به این گروه‌بندی می‌توان ژنوتیپ‌های دو گروه Sor1003 و HTS که دارای بیشترین فاصله ژنتیکی می‌باشند با اهداف اصلاحی خاص با هم تلاقی داد.
شکل ۴-۳- گروه‌بندی ارقام سورگوم مورد مطالعه بر اساس مشاهدات مولکولی نشانگرSSR به روش UPGMA
۴-۲-۲- نتایج حاصل از تجزیه به مولفه‌های اصلی
بر اساس نتایج تجزیه به مولفه‌های اصلی (جدول ۴-۱۵) دو مولفه اول یعنی PCA1 و PCA2 به ترتیب ۰۸/۵۰ و ۰۷/۱۰ (مجموعا ۱۵/۶۰%) از واریانس کل را توجیه کردند. یعنی نشانگرهای SSR مورد استفاده دارای توزیع نسبتا مناسبی در سطح ژنوم بوده‌اند. آرایش و پراکنش ژنوتیپهای سورگوم مورد مطالعه با استفاده از شباهت ژنتیکی مبتنی بر نشانگر SSR به‌وسیله این دو مؤلفه در شکل (۴-۳) نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۵- مقادیر مولفه‌های اصلی برای بخش مولکولی

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است