منابع مقالات علمی :
ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن با نشانگر‌های  …

منابع مقالات علمی : ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن با نشانگر‌های …

درهر ستون حداقل یک حرف مشترک نشان دهنده عدم تفاوت آماری در سطح احتمال ۵% براساس آزمون LSmeans میباشد.
۴-۱-۵ همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات
در اصلاح نباتات همبستگی بین صفات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا میزان و نوع رابطه ژنتیکی و غیرژنتیکی بین دو یا چند صفت را اندازه‌گیری می‌نماید. در شرایط تنش شوری، همبستگی فنوتیپی مثبت و معنیدار در سطح احتمال یک درصد بین وزن خشک برگ با میزان پتاسیم و همبستگی فنوتیپی منفی و معنیدار در سطح احتمال یک درصد با قند محلول، سدیم و منیزیم وجود داشت (جدول ۴-۱۱). بنابراین با افزایش پتاسیم برگ وزن خشک برگ افزایش و با افزایش میزان قند محلول، سدیم و منیزیم برگ وزن خشک برگ کاهش می‌یابد. بین وزن خشک برگ با طول ساقه همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت. همبستگی فنوتیپی سطح برگ، طول ساقه و پرولین با بقیه صفات غیرمعنی‌دار بود. همبستگی فنوتیپی پتاسیم با سدیم و منیزیم برگ مثبت و غیر‌معنی‌دار بود. یعنی با افزایش میزان سدیم و منیزیم برگ میزان پتاسیم کاهش یافته و بر عکس آن نیز صادق است. در شرایط تنش شوری، همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی بین نسبت سدیم به پتاسیم با میزان سدیم، منیزیم و غلظت قند محلول مثبت و معنی‌دار بود. همچنین شرایط تنش و عدم تنش همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی نسبت سدیم به پتاسیم با منیزیم برگ معنی‌دار بود. همبستگی فنوتیپی بین نسبت سدیم به پتاسیم با غلظت یون‌های سدیم و پتاسیم برگ به ترتیب همبستگی مثبت و معنی‌دار و منفی و معنی‌دار در سطح یک درصد بودند. که این با نتایج گارسیا و همکاران (۱۹۹۷) در گیاه برنج مطابقت دارد. همبستگی ژنتیکی بیانگر میزان کواریانس دو ژن مشابه یا به‌شدت پیوسته در دو صفت متفاوت می‌باشد. همبستگی ژنوتیپی نسبت سدیم به پتاسیم با میزان منیزیم، سدیم، پتاسیم و قند محلول مثبت و معنی‌دار بود. همبستگی ژنتیکی بین وزن خشک برگ با طول ساقه و میزان پتاسیم برگ مثبت و معنی‌دار و با میزان پرولین، قند و سدیم برگ منفی و معنی‌دار بود. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی سدیم با پتاسم برگ منفی و معنی‌دار بود، یعنی با افزایش میزان سدیم برگ میزان پتاسیم کاهش می‌یابد. همبستگی ژنتیکی بین کلسیم با پتاسیم برگ منفی و معنی‌دار و با میزان پرولین و قند مثبت و معنی‌دار بود. وزن خشک برگ بیشترین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی مثبت و معنی‌دار را با پتاسیم برگ داشت. آذری و همکاران (۱۳۹۱) با بررسی اثر شوری بر روی دو گونه کلزا و شلغم روغنی نشان دادند در گونه B. rapa بین سطح برگ با میزان یون سدیم همبستگی منفی و معنی‌دار و با یون پتاسیم همبستگی مثبت و معنی‌داری داشتند. این موضوع نشان دهنده سمیت سدیم و نقش مثبت پتاسیم در بهبود رشد گیاه است. از طرفی نتایج نشان داد سدیم بر پیکر بندی گیاه و رشد رویشی آن در گونه B.rapa اثر می‌گذارد که این اثر از طریق کاهش قدرت تولید گیاه و توانایی فتوسنتز اعمال می‌گردد. در نقطه مقابل، یون پتاسیم آثار کاملاً متفاوتی نسبت به یون سدیم داشت. در اکثر موارد علامت ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی با هم یکسان بودند و در رابطه با تفاوت‌های موجود، اثر محیط را می‌توان دخیل دانست. همچنین در موارد زیادی، ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی از نظر مقدار بسیار به هم نزدیک بودند که نشان‌دهنده کاهش واریانس و کواریانس محیطی تا یک سطح قابل اغماض می‌باشد.
جدول ۴-۱۱- ضرایب همبستگی فنوتیپی (بالای قطر) و ژنوتیپی (زیر قطر) صفات در شرایط تنش شوری

نسبت سدیم/پتاسیم کلسیم منیزیم پتاسیم سدیم قند پرولین طول ساقه وزن خشک ریشه سطح برگ وزن خشک برگ
۸۵۰/-** ۲۱۶/- ns ۹۳۵/-** ۸۶۴/** ۸۳۹/-** ۸۶۶/-** ۵۴۰/- ns ۶۶۰/* ۴۳۳/ ns ۱۱۶/ ns
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.