سامانه پژوهشی – 
ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن  …

سامانه پژوهشی – ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن …

۴-۴- نتیجهگیری
در این آزمایش وراثت‌پذیری تمامی صفات بیشتر از ۸۰ درصد بودند که با اطمینان می‌توان برای برنامه‌های گزینش از آنها استفاده نمود. نتایج نشان داد که اثر بر همکنش شوری و ژنوتیپ برای تمامی صفات مورد ارزیابی معنی‌دار شد، که نشان‌دهنده آن است که ژنوتیپ‌ها در محیط‌های مختلف از نظر شوری، عکس‌العمل متفاوتی از خود نشان می‌دهند. رقم SOR834 را می‌توان به واسطه داشتن مقادیر بالای سطح برگ، طول ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه، پتاسیم برگ و مقدار کم سدیم برگ به عنوان رقم متحمل به شوری در نظر گرفت. بررسی نمودار سه بعدی Yp، Ys و STI بر اساس وزن خشک اندام هوایی نشان داد که ژنوتیپهای SOR834، SOR1011، SOR1006 و SOR857 در ناحیه‌ای قرار گرفته‌اند که می‌توان این ژنوتیپ‌ها را در برنامه‌های آتی اصلاحی معرفی نمودو در هر دو شرایط کشت کرد.
نتایج بررسی روابط صفات درشرایط تنش حاکی از آن بود که از بین صفات ظاهری فقط وزن خشک برگ با عناصر معدنی مثل سدیم، پتاسیم و منیزیم برگ دارای همبستگی فنوتیپی معنی‌دار بوده و بقیه صفات ظاهری با هیچ کدام از عناصر معدنی همبستگی معنی‌داری نداشتند. همچنین هم در شرایط تنش و هم غیرتنش صفت پتاسیم برگ با منیزیم همبستگی ژنتیکی مثبت و معنی‌دار داشت.
نتایج حاصل از داده‌های مولکولی نشان داد که متوسط میزان اطلاعات چندشکل برای آغازگرهای مورد بررسی ۴۸/۰ بود. متوسط میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده ۲۹/۰ بود که با توجه به اینکه گیاه سورگوم گیاهی خودگشن معرفی شده است و میزان دگرگشنی در آن کم (حدود ۶ درصد) است این نتیجه تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد. متوسط هتروزیگوسیتی مورد انتظار نتایج برای نشانگرهای مورد مطالعه نیز ۳۹/۰ بود. با توجه به ماتریس تشابه بیشترین ضریب تشابه به دو رقم SOR834 و SOR1011 تعلق داشت. در تجزیه به مولفه‌های اصلی سه مولفه اول در مجموع ۹۱/۶۸ درصد از کل تغییرات را توجیه نمودند که نشان‌دهنده توزیع مناسب آغازگرها در طول ژنوم می‌باشد. گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس مربع فاصله‌ اقلیدسی، ۴ گروه مجزا را معرفی کرد و بین آللهای ALL1-P6 و ALL2-P8 و صفات شاخص تحمل به تنش و وزن خشک برگ در هر دو شرایط تنش و عدم تنش ارتباط مشاهده شد.
۴-۵-پیشنهادات
از ارقام Sor1011، Sor1006، Sor857 بخصوص رقم Sor834 جهت مقابله با شوری در مرحله گیاهچه‌ای استفاده شود. بعلاوه ژنوتیپ LTS بعنوان حساسترین ژنوتیپ به شوری معرفی گردد.
از تنوع مشاهده شده بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی جهت تولید ارقام متحمل به شوری سورگوم استفاده گردد.
از آللهای ALL1-P6 و ALL2-P8 که با شاخص تحمل به تنش و صفت وزن خشک برگ ارتباط نشان داده است جهت انتخاب ژنوتیپ استفاده شود.
با توجه به اینکه تجزیه لجستیک پیوستگی بین نشانگرها و صفات مهم را بیان کرده، بنابراین برای اثبات و اطمینان از این پیوستگی از آزمون‌های دیگر مثل تجزیه توده‌های در حال تفکیک (BSA)[123] استفاده شود.
پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه شرایط گلخانه‌ای به تنهایی برای معرفی دقیق رقم متحمل به شوری کافی نیست، بهتر است آزمایشات تکمیلی در این خصوص صورت گیرد.
پیشنهاد می‌شود که تا مرحله رسیدگی نیز تحمل به شوری بررسی گردد، تا تحمل به شوری این ژنوتیپ‌ها را در مرحله گیاهچه‌ای با مرحله رسیدگی مورد مقایسه قرار دهیم.
بهتر است جهت بررسی دقیق‌تر پلی‌مورفیسم و تنوع ژنتیکی از ارقام و نشانگر ریزماهواره بیشتری استفاده شود.
جهت گروه‌بندی ارقام برای صفات مورفولوژیکی باید تعداد ارقام بیشتر باشد.
منابع
آذری، آ.، س. ع. م. مدرس ثانوی، ح. عسکری، ف. قناتی، ا. م. ناجی و ب . علیزاده. ۱۳۹۱٫ اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو گونه کلزا و شلغم .(Brassica napus and B. rapa)مجله علوم زراعی ایران. ۱۴ (۲): ۱۳۵-۱۲۱٫
اصیلی، ع. ۱۳۸۶٫ بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
امام، ی. ۱۳۸۶٫ زراعت غلات. چاپ سوم، انتشارات دانشگاه شیراز. ۱۹۰ صفحه.
همائی، م. ۱۳۸۱٫ واکنش گیاهان به شوری، انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. ۹۷ صفحه.
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است