ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات- قسمت 3

ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات- قسمت 3

جدول 10– جدول مثال پروژه ………………………………………………………………………………………… 114
فهرست نمودار :
نمودار 1 – پروسه مدیریت ریسک بر اساس چرخه مدیریتی دیمینگ ………………………………… 33
نمودار 2 – روابط میان چرخه حیات پروژه های سیستم های اطلاعاتی ……………………………….. 67
نمودار 3 – فلوچارت مدیریت پروژه فناوری اطلاعات ……………………………………………………….. 77
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
نمودار 4 – فلوچارت مدیریت پروژه های امنیت اطلاعات …………………………………………………… 80
نمودار5- امنیت اطلاعات از سال 2004 تا 2013 در انگلستان ……………………………………………… 81
نمودار 6 – بررسی مدیریت پروژه امنیت اطلاعات در سال 2012 ………………………………………… 85
نمودار 7 – بررسی مدیریت پروژه امنیت اطلاعات در سال 2012 طبق استاندار PMP …………. 85
نمودار 8 – نمودار کنترلی برای فرایندی در کنترل آماری ………………………………………………… 102
نمودار 9 – نمودار های مختلف کیفیت …………………………………………………………………………….. 103
نمودار 10 – نمودار کنترلی برای فرایندی که در کنترل آماری نیست …………………………………. 104
نمودار 11 – نمودار مشکلات ……………………………………………………………………………………………. 107
فهرست فرمول :
فرمول 1 – فرمول محاسبه وزن ……………………………………………………………………………………….. 87
فرمول 2 – فرمول محاسبه امنیت اطلاعات ………………………………………………………………………. 88
فرمول 3 – فرمول محاسبه میانگین درصد امنیت اطلاعات ……………………………………………….. 88
فرمول 4 – فرمول محاسبه امنیت اطلاعات ……………………………………………………………………… 116
فرمول 5 – فرمول محاسبه میانگین درصد امنیت اطلاعات ………………………………………………. 116
باسمه تعالی
فرم ب
فرم اطلاعات پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد و دكترای حرفه‌ای

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

نام

دیدگاهتان را بنویسید