پایان نامه با موضوع وضعیت اجتماعی، عوامل اجتماعی، عقب ماندگی، بیش فعالی

No Comments

بی‌فنیل پلی کلرینه۳ (PCB)، کمبود روی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی نامطلوب، عوارض حوالی تولد مانند عقب ماندگی رشد داخل رحمی و آسفیکسی۴ حوالی زایمان (۱۰, ۳۴-۴۲). هرچند عوامل اجتماعی ممکن است... ادامه