This is Default Slide Title

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Read more

This is Default Slide Title

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Read more

This is Default Slide Title

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Read more

رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی

1-6-4-2-              رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی پژوهشگران کیفیت دلبستگی کودک به پدر و مادر و بزرگسالان نسبت به همدیگر را با نوع دلبستگی به خدا و درنهایت... ادامه

پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن

پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن فکر می کنید چند دقیقه از یک ساعت کاری به طور کامل تمرکز دارید؟ ممکن است این امر شما را متعجب کند که این زمان چقدر کم است... ادامه

بررسی و روانشناسی طول عمر امام زمان از منظر روانشناختی

طول عمر امام زمان موضوع طول عمر امام زمان (ع) نیز یکی دیگر از مسائل مهم و جالبی است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و عدهای تصور می کنند موضوع عمر طولانی امام زمان مشکلترین مسائل... ادامه