منابع و ماخذ پایان نامه جعلی، دام‌گستری، 4/91

یوآراِلمیزان اعتبار گواهیدهندهجزئیات موجود در گواهییوآراِل غیرعادی درخواستیوآراِل غیرعادی لنگرکوکی غیرعادیSFH غیرعادیرکورد غیرعادی DNSاستفاده از گواهی SSLبازهدایت صفحات وبXSSپنهان شدن پیوند صفحه با نشانگر موسیوآراِل غیرعادیاستفاده از پنجرههای بالاپَراضافه کردن…

ادامه خواندن

منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی

میانگین جامعه به دست آورد (هومن، 1387). لذا در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شده بود برای بیان میزان اهمیت و تأثیر هریک از شاخصها در تشخیص دامگستری، عددی بین…

ادامه خواندن

منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی

امروزه به علت حجم بالای html در اینگونه رایانامهها، بسیاری از ویروسکشها60 و پادهرزنامهها61، جلوِ آنها را میگیرند که از دید دام‌گستران ضعف این روش محسوب میشود (James, 2005). ج-…

ادامه خواندن

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

دام‌گستری................................................................ 100جدول 4-12 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده.................................................. 112جدول 4-13 نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی-ژولیده........................................................................................ 115فهرست شکلهاعنوانصفحهشکل ‏11 روشگان اجرای پژوهش.......................................................................................................................................................... 6شکل 2-1 تغییرات دام‌گستری مبتنی…

ادامه خواندن

منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی

عنوانصفحه1- کلیات تحقیق.............................................................................................................. 11-1- مقدمه......................................................................................................................................................................... 11-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن........................................................................................................... 21-3- واژه‌های کلیدی تحقیق........................................................................................................................................... 21-4- هدف تحقیق.............................................................................................................................................................. 41-5- فرضیه‌ی تحقیق....................................................................................................................................................... 51-6- روش تحقیق.............................................................................................................................................................. 51-7- محدودیت‌های تحقیق............................................................................................................................................. 81-8-…

ادامه خواندن

مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع

طای معیارSETαp-valueRR2R2تعدیل شدهANOVAFp-valueمتغیر مستقل : مدیریت دانش متغیر وابسته : بهره وری 777/0457/0017/1601/0000/0777/0604/0602/0558/256000/0 همانطور که جدول (4-6) نشان می دهد مقدار احتمال گزارش شده در تحلیل واریانس رگرسیون به منظور…

ادامه خواندن
بستن منو