دسته: پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه مجموعههای، سامانهی، ژولیده275،

No Comments

ابی در جدول 4-11 نشان داد سامانه دارای کارایی 88% است و به خوبی میتواند حملات دامگستری در وبگاههای بانکی را تشخیص دهد. اما همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شد، سامانه حاوی 159 قاعده و 20 شاخص... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عاملی، تحلیل عامل، روش تحلیل عاملی

No Comments

میانگین جامعه به دست آورد (هومن، 1387). لذا در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شده بود برای بیان میزان اهمیت و تأثیر هریک از شاخصها در تشخیص دامگستری، عددی بین 1 تا 10 را به آنها اختصاص... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری اینترنتی

No Comments

امروزه به علت حجم بالای html در اینگونه رایانامهها، بسیاری از ویروسکشها60 و پادهرزنامهها61، جلوِ آنها را میگیرند که از دید دام‌گستران ضعف این روش محسوب میشود (James, 2005). ج- پنجرههای... ادامه

مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع

No Comments

طای معیارSETαp-valueRR2R2تعدیل شدهANOVA Fp-valueمتغیر مستقل : مدیریت دانش متغیر وابسته : بهره وری 777/0457/0017/1601/0000/0777/0604/0602/0558/256000/0 همانطور که جدول (4-6) نشان می دهد مقدار احتمال گزارش شده در تحلیل... ادامه

مقاله درمورد دانلود مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت

No Comments

ی بررسی روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی اصلی از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده که نتایج بارهای عاملی یا بعبارتی همبستگی بین سوالات با سازه مربوطه یا عامل خود به شرح زیر ارائه می گردد.... ادامه

مقاله درمورد دانلود مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت دانش

No Comments

آماری این پژوهش 510 نفر شامل مدیران، سرپرستان، و کارکنان شرکت بوده، و 200 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری بطور تصادفی انتخاب شده اند. تمامی فرضیه ها به جز فرضیه دوم، چهارم و هشتم... ادامه