خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی:/پایان نامه اضطراب امتحان

خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی بندورا(1994) بزرگسالی را به اوان بزرگسالی و سالهای میانی بزرگسالی تقسیم کرده است. اوان بزرگسالی مستلزم یادگیری سازش یافتگی و کنار آمدن با ابعاد جدیدی از…

ادامه خواندن
بستن منو