نویسنده: 92

دیدگاه های مختلف درموردعلل وعوامل موثر پرخاشگری درافراد وابسته به مواد

دیدگاه های مختلف درموردعلل وعوامل موثر پرخاشگری درافراد وابسته به مواد:  2-7-1-دیدگاه زیستی: میزان همگامی ارثی بالاتری درخانواده های افرادخشن دیده می شود وعوامل زیستی متعددی مانند... ادامه