منابع و ماخذ پایان نامه کمومتریکس، ۱-۳-، ۱-۳-۱-، ۱-۳-۳-

No Comments

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : مقدمه
۱-۱- کمومتریکس ۲
۱-۲- روش‌های کمومتریکس ۳
۱-۳- دسته‌بندی داده‌ها ۵
۱-۳-۱- داده‌های مرتبه صفر ۵
۱-۳-۲- داده‌های مرتبه اول ۵
۱-۳-۳- داده‌های مرتبه

  پایان نامه با موضوع نهایت،، مشاهده‌گرهای، ، داشتند،

دیدگاهتان را بنویسید