پایان نامه درمورد DOS، (f)، (e)، ۳-۱۶)

No Comments

HOMO و (b) LUMO ساختار (f)…………………………………………………..68
شکل ۳-۱۵) طیف DOS ساختار های (e) و BNNT(5-5)………………………………………………………………69
شکل ۳-۱۶) طیف DOS ساختارهای (f) و

  پایان نامه با کلید واژگان [Co(Me-Salbn)(Py)2]B(Ph)4، ۲-۲-۲، [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4، (H2Me-Salbn)

دیدگاهتان را بنویسید