پایان نامه درمورد DOS، (f)، (e)، ۳-۱۶)

No Comments
دانلود پایان نامه

HOMO و (b) LUMO ساختار (f)…………………………………………………..68
شکل ۳-۱۵) طیف DOS ساختار های (e) و BNNT(5-5)………………………………………………………………69
شکل ۳-۱۶) طیف DOS ساختارهای (f) و

  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، دانشجویان

دیدگاهتان را بنویسید