پایان نامه درمورد ۶-۳۱G(d)، ۱-متیل-۱-نیتروزواوره، DFT/B3LYP، ۳-۲)

No Comments

۶-۳۱G(d) …………………………………………………………………………………………………………..40
شکل ۳-۲) ساختار بهینه شده نانوله ها بعد از اضافه شدن مولکول ۱-متیل-۱-نیتروزواوره با استفاده از روش DFT/B3LYP 6-31G(d)

  مقاله رایگان با موضوععوامل خطر، نظریه تحول، عوامل درونی

دیدگاهتان را بنویسید