پایان نامه درمورد مرطوبیت، سرید‌هار۴، ]۴[، نفیون

No Comments
دانلود پایان نامه

مقادیری را بعنوان مقادیر بهینه ارائه نمود و ادعا کرد که پیل سوختی در صورت عملکرد این مقادیر بیشترین راندمان خروجی را دارند.
بتی۲ و همکارانش ]۳[ وابستگی فشار و دما را در سطح مشترک کاتالیست و غشا مورد بررسی قرار دادند. کاپادونیا۳ و همکارانش ]۴[ وابستگی غشای نفیون ۱۱۷ را بعنوان تابعی از دما و مرطوبیت بررسی کردند. سرید‌هار۴ و

  پایان نامه با واژه های کلیدی قوانین و مقررات، کالاهای مصرفی، تجارت خارجی، قیمت گذاری

دیدگاهتان را بنویسید