پایان نامه درمورد …، پیل‌های، ونگ، حالت‌های

No Comments
دانلود پایان نامه

همکارانش ]۵[ اثر رطوبت بر چگونگی عملکرد پیل سوختی پلیمری را تحقیق کردند و برای تحقیقات خود از یک سری آزمایشات مربوطه بهره گرفتند.
ونگ۵ و همکارانش ]۶[ اثرات پارامترهای عملکردی همچون دما و … را بر راندمان پیل‌های سوختی تحقیق کردند و بصورت عملی و آزمایشگاهی تأثیر این پارامترها را در حالت‌های مختلف نشان دادند. ونگ از هیدروژن خالص

  منابع و ماخذ پایان نامه صلب، (اجباری)، r_r، گازیr

دیدگاهتان را بنویسید