پایان نامه با کلید واژه های گذشت.، ساسانیلن، زراند، تزوید

No Comments
دانلود پایان نامه

امویان بود، که غیر عرب، به ویژه ایرانیان که اسلام پیامبر و علی را، عاشقانه پذیرفته و از آن جانبداری می کردند را دشمن خود تلقی می نمودند.
دو قرن از فرو پاشی سیاست و حکومت ساسانیلن و موبدان زراند و تزوید گر زرتشتی می گذشت. در این زمان ، نبوغ ایرانی در پرتو عدالت خواهی سیاسی اسلام و معنویت متعالی تعلیم پیامبر و حقیقت طلبی علی و

  پایان نامه با واژه های کلیدی قوانین و مقررات، تصمیم گیری

دیدگاهتان را بنویسید