پایان نامه با واژه های کلیدی قوانین و مقررات، تصمیم گیری

No Comments

دولت در اقتصاد بیشتر شود و هر چه تعداد قوانین و مقررات و ارگان های ناظر که تصمیم گیری اقتصادی عاملان را محدود می کند بیشتر باشند، از طرفی اعتبار سیاست های دولت نزد عاملان اقتصادی مخدوش شده و آنها را به پرهیز از رعایت قوانین و مقررات و عدم پای بندی به توصیه های اقتصادی دولت می کشاند و از طرف دیگر باعث ترغیب و تحریک عاملان اقتصادی

  منابع پایان نامه درمورد ]۴[، مرطوبیت، ۱۱۷، نفیون

دیدگاهتان را بنویسید