پایان نامه با واژه های کلیدی اجتماعی و فرهنگی، بخش غیر رسمی

No Comments

زیادی از موسسات و ارگان های جدید و عمدتا بر پایه ی اهداف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نظام جدید سیاسی به وجود آمدند که هر کدام از آنها ضمن حل مقطعی بعضی از مشکلات، در بلند مدت باعث ایجاد ناکارآییهای عدیده ای در سیستم اقتصادی کشور و رشد بخش غیر رسمی شدند. اصولا تجربیات و پژوهش های اقتصاد دانان این مساله را ثابت می کند که هر چه دخالت

  پایان نامه با کلید واژه های ادبیات تحقیق، مبانی نظری

دیدگاهتان را بنویسید