پایان نامه با موضوع (۲۴).، (DSM-IV)، تأملند:، (۲۴,

No Comments

بیمار ممکن است در طول زمان از یک نوع به نوع دیگر تغییر پیدا کند (۲۴, ۳۲).
۱-۴-۱-۳ معیار تشخیص
معیار تشخیص ADHD توسط جامعه روانپزشکی آمریکا تعریف شده و در دستورالعمل تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی شماره ۴ (DSM-IV) منتشر گشته است (۲۴). بعضی از نکات این معیار قابل تأملند:
– علائم باید در بیش از یک موقعیت وجود داشته باشند (برای

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهنفقه، اشخاص ثالث، ضمن عقد

دیدگاهتان را بنویسید