پایان نامه با موضوع کودک،، DSM-IV، ADHD، خانه)

No Comments

مثال، مدرسه و خانه)
– علائم باید حداقل به مدت شش ماه وجود داشته باشند.
– علائم باید قبل از سن هفت سالگی وجود داشته باشند.
– علائم باید سبب اختلال در عملکرد آکادمیک، اجتماعی یا فعالیت های شغلی گردد.
– علائم باید برای مرحله تکامل کودک، بیش از اندازه باشند.
استفاده از معیار DSM-IV می تواند سبب تشخیص کمتر ADHD گردد. گرچه محدودیت

  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان

دیدگاهتان را بنویسید