پایان نامه با موضوع صادرات غیر نفتی، موانع توسعه صادرات، توسعه اقتصادی، توسعه صادرات

No Comments

صادرات و واردات همچون اگزین بانک ها ( بانک های تخصصی صادرات و واردات ) و رقابتی نبودن تولید در اقتصاد کشور ، از مهم ترین موانع توسعه صادرات می باشند.( حیدری ۱۳۸۷ )
در سال های اخیر ، صادرات غیر نفتی کشور از ثبات و رشد متعادلی برخوردار بوده ، اما ضرورت دارد که این رشد با شتاب بیشتری تداوم یابد تا اهداف برنامه های توسعه اقتصادی در

  منبع پایان نامه درباره آندلس، جنک، ۲۴۰، ....

دیدگاهتان را بنویسید