پایان نامه ارشد رایگان درمورد درخشک، تکرار)، نمونه)، سنتی،

No Comments

وکاملاٌسالم ازنظرعدم آلودگی قارچی انتخاب شدند. درخشک کن به روش آون دردماهای ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد، تعداد ۵۰ پاکت کاغذی( هرپاکت به عنوان یک تکرار) که درهر پاکت تعداد ۱۰ عدد میوه لیمو( هرمیوه به عنوان یک نمونه) و درخشک کن به روش خورشیدی، تعداد ۵ پاکت و درهرپاکت تعداد ۱۰ عدد میوه و در روش خشک کن به روش سنتی، تعداد ۳ پاکت و

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهشخص ثالث، جبران خسارت، خانواده ها

دیدگاهتان را بنویسید