پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۲۰C3M، ۸۳، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۱PTO2X

No Comments

برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۳
شکل (۴-۱۹): نمودار بارش دیده بانی شده ایستگاه ایرانشهر در دوره
گذشته و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل در دو سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۳
شکل (۴-۲۰): نمودار بارش دیده بانی شده ایستگاه آبادان در دوره
گذشته و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل در دو سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X

  پایان نامه با موضوع صادرات غیر نفتی، موانع توسعه صادرات، توسعه اقتصادی، توسعه صادرات

دیدگاهتان را بنویسید