پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
۱PTO2X، (۴-۱۲):، (۴-۱۳):، ایرانشهر
Abstract glowing polygonal head background with neurons. Artificial intelligence and network concept. 3D Rendering

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، (۴-۱۲):، (۴-۱۳):، ایرانشهر

پیرامون ایستگاه
ایرانشهر در سناریوی ۱PTO2X ۴۳
جدول (۴-۱۱): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
آبادان در سناریوی ۱PTO2X ۴۴
جدول (۴-۱۲): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
بندرعباس در سناریوی ۱PTO2X ۴۴
جدول (۴-۱۳): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
بوشهر در

پاسخی بگذارید

بستن منو