پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، ۲۰C3M، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، (۴-۲۴):

No Comments

دو سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۵
شکل (۴-۲۳): نمودار بارش دیده بانی شده ایستگاه شیراز در دوره
گذشته و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل در دو سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۵
شکل (۴-۲۴): نمودار بارش دیده بانی شده ایستگاه فسا در دوره
گذشته و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل در دو

  پایان نامه با کلید واژه های استقلال طلبی، جهان اسلام

دیدگاهتان را بنویسید