پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

No Comments

باشد به طور منطقی روش زیر مورد قبول قرار گرفته است.
_ برداشتن توده اگرچه ناکامل باشد تومور تا آنجا که امکان دارد انجام می پذیرد تا مثلا مقدار تومور از ۱۲^۱۰ به ۹^۱۰ برسد. سپس با شیمی درمانی توده تومور را به کمتر از آن و اگر امکان داشته باشد به ۵^۱۰ می رسانیم، این مقدار با ایمنی درمانی بهبود می یابد. در مورد تومورهائی که به

  مقاله رایگان با موضوعوظیفه شناسی، انعطاف پذیری، کنترل تکانه

دیدگاهتان را بنویسید