منبع پایان نامه درباره CGP، کردن‌های، ۲-۸، کندی

No Comments

شکل در کل میکرو ساختار قطعه به کرنش اعمال شده بستگی دارد. آنالیز میکرو ساختار آلومینیوم خالص با TEM بعد از چندین کرنش موثر اعمال شده (از ۱ تا ۱۶ پاس متغیر است) نشان داد که استفاده از روش CGP در دمای اتاق برای ریز دانه کردن ساختار پروسه کندی است [۱۴]. همان طور که در شکل ۲-۸ نشان داده شده است در نتیجه استفاده از مسطح کردن‌های

  پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیر رسمی، اقتصاد ایران، سیاست گذاری

دیدگاهتان را بنویسید