منبع پایان نامه درباره CGP، کردن‌های، ۲-۸، کندی

No Comments
دانلود پایان نامه

شکل در کل میکرو ساختار قطعه به کرنش اعمال شده بستگی دارد. آنالیز میکرو ساختار آلومینیوم خالص با TEM بعد از چندین کرنش موثر اعمال شده (از ۱ تا ۱۶ پاس متغیر است) نشان داد که استفاده از روش CGP در دمای اتاق برای ریز دانه کردن ساختار پروسه کندی است [۱۴]. همان طور که در شکل ۲-۸ نشان داده شده است در نتیجه استفاده از مسطح کردن‌های

  پایان نامه با کلید واژگان موانع توسعه صادرات، صادرات غیر نفتی، توسعه صادرات، موانع توسعه

دیدگاهتان را بنویسید