منبع پایان نامه درباره (۲-۵)، متناوب.]۱۰[، فشردن، اکستروژن

No Comments
دانلود پایان نامه

وارد بر قالب را برای فولاد کم کربن را در حالت با اصطکاک بدون اصطکاک را نشان می‌دهد. همان طور که در شکل مشاهده می‌شود با افزودن اصطکاک کم(۰۶/۰=µ) نیرو به شدت افزایش مییابد. تأثیر مشابهی بر روی فشار قالب نیز مشاهده شده است.

شکل (۲-۵) تأثیر اصطکاک در نیروی شکل دهی در فشردن و اکستروژن متناوب.]۱۰[

لازم به ذکر است که کرنش بدست

  منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

دیدگاهتان را بنویسید