منبع پایان نامه درباره فاضلاب های صنعتی، توانایی ها

No Comments

راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. استفاده از فیلترهای نانومتری، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع آب ایجاد کرده کاربردهای فناورینانو در این خصوص عبارتند از : نانو سنسورها، نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، توانایی های این فناوریها در

  منبع تحقیق با موضوع فعالیت های اقتصادی، قوانین و مقررات، تاریخ ایران، تصمیم گیری

دیدگاهتان را بنویسید