منابع پایان نامه درمورد پیـل، پارامـترهای، ]۱[، کاتد

No Comments

اصطلاحا به آنان پارامترهای نویز گفته میشود . آن دسته از پارامترهایی که کنترل آنان بسیار سخت و هزینه بر است نیز جزو پارامترهای غیر قابل کنترل یا نویز به حساب می آید. سلیمان و همکارش ]۱[ در این آزمایشات پارامـترهای دمای کارکرد پیـل ، دمای رطوبت ، فشار کارکرد پیـل سوختی و نسـبت مصـرف سوخت در کاتد به آند را پارامترهای قابل کنترل در

  منبع پایان نامه درباره خیزش، افکنده، رژفی، این،

دیدگاهتان را بنویسید