منابع پایان نامه درمورد هوانگ۷، ]۸[، کاتد،

No Comments
دانلود پایان نامه

هیدروژن خالص برای سوخت در طرف آند و از هوای معمولی در طرف کاتد استفاده کرد.
هیون۶ و همکارانش ]۷[ با توجه به آزمایشات عملی به تحقیق در مورد اثرات مرطوبیت بیرونی بر عملکرد پیل سوختی پرداختند.
هوانگ۷ و همکارانش ]۸[ به بررسی میزان تغییرات راندمان خروجی در ازای تغییرات پارامترهای عملکردی پرداختند و نتیجه آزمایشات خویش را ارائه

  مقاله رایگان با موضوعروانشناسی، فیزیولوژی، طلاق

دیدگاهتان را بنویسید