منابع پایان نامه درمورد هوانگ۷، ]۸[، کاتد،

No Comments

هیدروژن خالص برای سوخت در طرف آند و از هوای معمولی در طرف کاتد استفاده کرد.
هیون۶ و همکارانش ]۷[ با توجه به آزمایشات عملی به تحقیق در مورد اثرات مرطوبیت بیرونی بر عملکرد پیل سوختی پرداختند.
هوانگ۷ و همکارانش ]۸[ به بررسی میزان تغییرات راندمان خروجی در ازای تغییرات پارامترهای عملکردی پرداختند و نتیجه آزمایشات خویش را ارائه

  پایان نامه درمورد آزو.......................................................................۳۸، ۱-۱۲-۱-مونو، ۱-۱۲-طبقه، سینتیکی.............................................................................۳۶

دیدگاهتان را بنویسید