منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

No Comments

چهار پارامتر از تمامی پارامترهای ممکن پرداخته شــده است که این چهار پارامتر عبارتند از :
دمای کارکرد پیل سوختی که معمولا بین ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد متغیراست
درصد رطوبت پیل سوختی
میزان مصرف اکسیژن در کاتد به مصرف هیدروژن در آند
فشار سیستم در سمت آند
فشار سیستم در سمت کاتد

۱-۳-۲ بهینه سازی در طراحی و ساخت پیل
پیل سوختی

  پایان نامه با کلید واژگان دیاگرامORTEP، (۳-، ، (۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید