منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی، شبیه سازی

No Comments

تجربی ، شبیه سازی که در قالب دینامیک سیالات مورد مطالـعه قرار میگرد و ترکیب تحلیلی و تجربی به تحقیق پرداخته و هر کدام ابعادی مناسب پیشنهاد می کنند که بیــشترین راندمان در قدرت خروجی را دارا می باشند.

۱-۴ پژوهشهای انجام شده در مورد بهینه سازی پارامترهای فرآیندی پیل سوختی پلیمری
سلیمان۱ و همکارش ]۱[ در سال ۲۰۰۷ از روش تاگوچی

  پایان نامه درمورد (جنس، کاتد، (مارپیچ، فشردگی)

دیدگاهتان را بنویسید