منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۱۹، گلنوهورمرال:، ۲-۲-۳-پایدارکنندههای، گلنوهومرال

No Comments

– کتف: ۱۴
۲-۲-۱-۳-ترقوه: ۱۶
۲-۲-۲-ساختار مفاصل و بافتهای حمایت کننده کمربند شانهای ۱۷
۲-۲-۲-۱-جناغی-ترقوهای ۱۸
۲-۲-۲-۲-آخرومی-ترقوهای ۱۸
۲-۲-۲-۳-کتفی-صدری ۱۹
۲-۲-۲-۴-مفصل تحت دلتوئید ۱۹
۲-۲-۲-۵-مفصل گلنوهومرال ۱۹
۲-۲-۳-پایدارکنندههای استاتیکی مفصل گلنوهورمرال: ۲۰
۲-۲-۳-۱- سطح مفصلی ۲۰
۲-۲-۳-۲- لابرم: ۲۱
۲-۲-۳-۳- کپسول

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد وپیدایش، اند،لیکن، ایفاگر،

دیدگاهتان را بنویسید