منابع و ماخذ پایان نامه P=ρ/۲، (۳-۱۰)، (۳-۹)، 〖(v〗_max^2-v^2)

No Comments
دانلود پایان نامه

با توجه به اینکه فشار در r=r_r برابر با صفر است، خواهد بود:
C=ρ/۲ v_max^2 (3-9)
بنابراین مقدار P خواهد شد
P=ρ/۲ 〖(v〗_max^2-v^2) (3-10)
و با قرار دادن P در

  مقاله رایگان با موضوعتاب آوری، انعطاف پذیری، وظیفه شناسی

دیدگاهتان را بنویسید