منابع و ماخذ پایان نامه ، P=-〖ρ/۲، r_r^2، (۳-۸)

No Comments

دیدگاهتان را بنویسید