منابع تحقیق درمورد محصولات کشاورزی

No Comments

کشاورزی می دانند.به نظر آنان بهای پایین عوامل تولید موجب مصرف غیر بهینه این عوامل می شود ولذا انتظارمی رود در صورت اجرای آزادسازی اقتصادی وافزایش قیمت نهاده ها تولید کنندگان ازعوامل تولید استفاده بهینه کنند (زیبایی ونجفی،۱۳۷۲).
دولت جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی به دلیل نیاز ضروری جامعه به این تولیدات ، معمولا به آنها

  پایان نامه درمورد ...، پیل‌های، ونگ، حالت‌های

دیدگاهتان را بنویسید