دانلود پایان نامه درباره آلیاژهای، (CoS)، طبیعی،، سولفین

No Comments

می‌یابد. این فلز در آلیاژهای برشکاری و فولادهای ابزار در آلیاژهای مغناطیسی بکار می‌رود. بیشتر کبالت موجود در کره زمین در سنگ معدنی آن یافت می شود. کبالت نسبتاً دارای فراوانی کمی در پوسته زمین است و در آب های طبیعی، به عنوان سولفین کبالت (CoS) غیر قابل حل، رسوب می کند. اگرچه سطح میانگین کبالت در خاک حدود ppm8است، ولی خاک هایی با

  منابع و ماخذ پایان نامه صلب، (اجباری)، r_r، گازیr

دیدگاهتان را بنویسید