دانلود پایان نامه با موضوع مقابله با استرس، کیفیت زندگی

No Comments

واحد کرمانشاه است.

۲-۲-اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشهای زیادی درخصوص رابطه مهارتهای مقابله و کیفیت زندگی انجام شده است و پیامدهای ناخوشایند آن انجام شده است. پژوهشهایی نیز در خصوص نوع شیوه اتخاذ شده برای مقابله با استرس و نتایج هر کدام از آنها انجام شده است. اما بشتر این پژوهشها در جمعیتهای دارای بیماری خاص و در عین حال در

  منبع پایان نامه درباره آلودگی های زیست محیطی، زیست محیطی

دیدگاهتان را بنویسید