دانلود پایان نامه با موضوع سلامت عمومی، سلامت روان

No Comments
دانلود پایان نامه

روانشناختی سلامت عمومی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش مییابد.ایرلند و ایرلند(۲۰۰۵) نیز نشان دادند که مهارتهای مقابلهای نقش پیشبینی کنندهای در سلامت روانشناختی دارد.
با توجه به الگوی فولکمن و لازاروس در فرآیند مقابله، فرد با استفاده از راهبرد مقابلهای مسئلهمدار از مهارتهای شناختی برای حل مشکل استفاده میکند، یعنی راههای مقابله

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومیوگرافی، مبانی نظری، ایزومتریک

دیدگاهتان را بنویسید