دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان

No Comments

مختلفی مانند شریفی۱۳۸۳و بیاتی و همکاران(۱۳۸۷) تایید شده است و همچنین توجه به متغیر کیفیت زندگی و نقش آنها در پیش بینی بهزیستی روانشناختی قصد دارد بینش جدیدی را در خصوص موضوع مورد مطالعه بدست آورد.بنابراین هدف پژوهش حاضر “پیش بینی بهزیستی روانشناختی افراد بر اساس کیفیت زندگی و مهارتهای مقابلهای در دانشجویان “دانشگاه آزاد اسلامی

  مقاله رایگان با موضوعتلقیح مصنوعی، اجاره رحم، عدم تمکین

دیدگاهتان را بنویسید