دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان درمانی، دارو درمانی

No Comments

روان درمانی حمایتی،روان درمانی پویا،روان درمانی میان فردی،روان درمانی شناختی – رفتاری ورفتار درمانی.دارو درمانی اساس درمان افسردگی های عمده است. مؤثّر واقع شدن داروهای ضد افسردگی به اثبات رسیده است. اما انتخاب بهترین داروها و به حداقّل رسانیدن عوارض جانبیِ ناشی از مصرف آنها هنوز مسائل مهمّی هستند که باید مدّ نظر قرارگیرند. تمام

  منابع پایان نامه درمورد بســیاری، زمـینه، الکتـرود، کوشند

دیدگاهتان را بنویسید